Reklamácie a reklamačný poriadok

Vrátenie a výmena do 14 dní

Zo zákona vám ako koncovému zákazníkovi patrí právo na vrátenie nenosenej obuvi (nepoužívaného tovaru) v lehote 14 dní bez udania dôvodu. My túto lehotu plne rešpektujeme a aby toho nebolo málo, snažíme sa opäť pridať niečo navyše. Ak budete vracať tovar späť, nemusíte platiť poštovné - zaplatíme ho za vás my. Stačí navštíviť stránku www.trekshoes.eu a vyplniť krátky formulár. Ak tak urobíte, získate na vytlačenie etiketu, ktorú stačí nalepiť na zásielku a odniesť ju na ktorúkoľvek pobočku Slovenskej pošty. Ak nevytlačíte etiketu, môžete tovar vrátiť aj tak, ale poštovné v takomto prípade nie je z našej strany bohužiaľ hradené. Pri podaní balíka nebudete nič platiť. My spätnú zásielku obdržíme nasledujúci pracovný deň a po kontrole tovaru Vám vrátime peniaze späť. Tento proces by nemal trvať dlhšie ako pár dní. Nebudeme vaše finančné prostriedky zbytočne zadržiavať a posielať ich späť až tesne pred uplynutím zákonom stanovenej lehoty. Správame sa k naši zákazníkom naozaj slušne.

Reklamačný poriadok - všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, č. 513/1991 Zb. a z.č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný Tovar (ďalej len "Tovar") zakúpené na www.trekshoes.eu, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "Reklamácia").

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane prevádzkovateľ www.trekshoes.eu, teda dodávateľ.

Predávajúci je spoločnosť A.V.T. Šport EÚ s.r.o., so sídlom Na Strži 1702 / 65,140 00 Praha-Nusle, IČ: 05382823, DIČ: CZ05382823, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 262816. A.V.T. Sport EÚ s.r.o. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a kupujúci spotrebiteľ. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom pre kupujúceho spotrebiteľa a 12 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom pre kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.Záruka se nevztahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje (faktúru), ktorý musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené vyhlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv plynúcich zo zodpovednosti za vady, vracia kupujúci plnenie, ktoré mu poskytol predávajúci, len v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

Vybavenie reklamácie

V prípade, že kupujúci využije svoje právo vyžadovať odstránenie vád tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený podnikateľ odlišný od predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste. Tieto informácie je možné prípadne nájsť v dokumente, ktorý nahrádza záručný list.

Kupujúci je oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený k dokumentácii k tovaru, prípadne ich oznámi predávajúcemu na požiadanie kupujúceho.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

Za situácie, keď je potrebné tovar zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, kupujúci vo vlastnom záujme zariadi zaslanie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, tj. hlavne pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená kupujúcemu prevodom na bankový účet alebo odovzdaná v hotovosti na pokladni v sídle spoločnosti alebo na niektorej z prevádzok.

Priebeh reklamácie

  1. Kupujúci doručí tovar, ktorý reklamuje na korešpondenčnú adresu predávajúceho.
  2. V prípade doručenia reklamácie osobne je kupujúcemu vystavený reklamačný list na počkanie. V prípade doručenia pozemnou poštou, alebo obdobným spôsobom, je reklamačný list kupujúcemu vystavený a zaslaný na elektronickú adresu, ktorú kupujúci uviedol u svojej objednávky ako kontaktnú, ak kupujúci výslovne neuviedol adresu inú, a to do troch (3) pracovných dní od doručenia reklamácie predávajúcemu.
  3. Reklamačné riadenie bude vybavené v zákonom stanovenej lehote, najdlhšie však 30 dní, ak sa nedohodnú kupujúci a predávajúci výslovne inak.
  4. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný buď zaslaním tovaru späť spoločne s reklamačným protokolom - to v prípade, že bude reklamácia zamietnutá, tovar opravený alebo vymenený za nový kus. V prípade, že bude reklamácia uznaná a zákazníkovi bude vrátená kúpna cena, bude o tomto informovaný buď telefonicky alebo elektronickou poštou a to na tel. čísle, respektíve e-mailovej adrese, ktoré uviedol v objednávke,ak neuviedol kupujúci výslovne inak.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na úhradu primeranej náhrady dopravného, ​​ktoré kupujúci využil na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. septembra 2016. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Navštívené produkty